دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : مریم   بختیاریان

پست الکترونیکی : bakhtiarian@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فلسفه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فلسفه هنر
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه هنر تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه هنر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فلسفه هنر

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه فلسفه هنر

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

مریم بختیاریان

مریم بختیاریان

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^